Ecopower cvba hield algemene vergadering op zaterdag 13 april in Mechelen. De aanwezige coöperanten en de coöperanten die de live streaming volgden, kregen uitvoerige uitleg bij de werking 2018, een vooruitblik op 2019 en toelichting bij de financiële resultaten. Het was financieel geen goed jaar voor Ecopower. Door drie eenmalige tegenslagen maakten we verlies, er wordt dan ook logischerwijze geen dividend uitgekeerd. Maar geen zorgen, het gaat wel goed met Ecopower en voor 2019 voorzien we een doorbraak in verschillende nieuwe projecten en een positief jaarresultaat.

Was u er niet bij op de algemene vergadering? Lees dan ons digitale jaarverslag 2019 over het boekjaar 2018 of dit uitgebreide artikel.


De algemene vergadering (av) van Ecopower cvba kwam samen in Mechelen op zaterdag 13 april 2019. Er waren 256 stemgerechtigde coöperanten aanwezig, aangevuld met 17 volmachten.

De av werd voor het eerst live gestreamd, 250 coöperanten meldden zich hiervoor aan.

Als voorafje kaderden we de bestaansreden van Ecopower. Dat is namelijk de achtergrond waartegen we onze activiteiten en resultaten belichten. Ecopower is een burgercoöperatie die investeert in hernieuwbare energie. We verenigen coöperanten en willen groeien om ecologische en maatschappelijke impact te creëren. Samen gaan we zo voor klimaatwinst.

Werking 2018 en planning 2019

Windprojecten

In 2018 startte de bouw van de windturbine in Eeklo bij de Huysmanhoeve. De totale investering bedraagt 3 miljoen euro en de turbine kan 6 miljoen kWh per jaar opwekken. Het project wordt voor 25% ingevuld door de collega-REScoop Volterra en kan voor 25% ingevuld worden door de stad Eeklo. Samen met de stad werkt Ecopower aan een sociale invulling in dit project.

Ecopower heeft nog een lange lijst van windprojecten waaraan gewerkt wordt. In Schelle en Amel-Büllingen is de vergunning verkregen, jammer genoeg loopt er nog een beroepsprocedure. In Lanaken wordt een vergunningsaanvraag ingediend. Verder in 2019 zullen er nog heel wat vergunningsdossiers ingediend worden. Ecopower werkt samen met energiecoöperaties in heel Europa in een internationale coöperatie Mecise, wat bijkomende investeringsmogelijkheden kan creëren.

Pellets

Ecopower investeert in de productie en verkoop van houtpellets en -briketten. Het is voor ons een deel van de transitie naar hernieuwbare energie voor huishoudelijke warmte. Er is in Vlaanderen nog heel wat houtverbranding die zorgt voor uitstoot van onder andere fijn stof. Met houtpellets kan die uitstoot sterk afnemen omdat de brandstof geoptimaliseerd is en de kwaliteit, in het geval van Ecopower, gewaarborgd wordt door het onafhankelijk kwaliteitslabel ENplus A1. Ook zijn de stooktoestellen (pelletkachels of -ketels) volledig geautomatiseerd en halen ze het hoogst mogelijke rendement bij houtverbranding. Bovendien is de grondstof voor de Ecopower-pellets lokaal hout uit duurzaam bosbeheer.

De pelletproductie en -verkoop is de afgelopen jaren gestegen. Met een tweede pelletpers kunnen we voor het komende stookseizoen meer dan 20.000 ton pellets produceren. Tegelijk stijgt de vraag en kunnen daardoor de prijzen omhoog. Dat zorgt ervoor dat het operationele verlies van de pelletfabriek de komende jaren kan weggewerkt worden.

De Ecopower-pelletfabriek in Ham

Warmtenet

In Eeklo is Ecopower betrokken in de ontwikkeling van een warmtenet dat werkt op de restwarmte van de verbrandingsoven. Op langere termijn zou het volledig op hernieuwbare energie moeten werken. Dat project is nog in studiefase.

Zonneprojecten

Sinds 2018 wordt er weer geïnvesteerd in zonnepanelen. Samen met vijf andere hernieuwbare-energiecoöperaties legt Ecopower zonnepanelen op scholen in het kader van Klimaatscholen 2050. Er zijn ook aanbestedingen van lokale overheden: in vier gemeenten in Vlaams-Brabant zal Ecopower in 2019 voor 250.000 euro investeren in zonnepanelen op gemeentelijke daken.

Productie en verbruik

Het aantal productie-installaties voor groene elektriciteit bleef gelijk in 2018. Samen produceerden ze net iets minder dan het jaar ervoor: 87.771.747 kWh. Het aantal klanten steeg het afgelopen jaar met 3349, waardoor ook het totale verbruik een beetje steeg: 87.500.000 kWh. We konden, net als in 2017, alle elektriciteit dus net uit eigen productie voorzien.

Energie- en CO2-besparing

Het gemiddelde verbruik per huishoudelijke aansluiting daalde naar 1697 kWh per jaar. Voor klanten zonder zonnepanelen was dat ook een daling, naar 2545 kWh per jaar. Die daling zien we zowel bij klanten die al heel lang bij Ecopower zijn, als bij onze nieuwere klanten.

Omgerekend naar CO2-winst hebben alle Ecopower-coöperanten samen het afgelopen jaar gezorgd voor 58.009 ton minder CO2-uitstoot. Dat komt overeen met 500 miljoen gereden kilometers met een gemiddelde benzinewagen. Of bijna 9000 uitgespaarde kilometers per coöperant. Een wezenlijke bijdrage!

Onderzoek en ontwikkeling

Ecopower doet volop onderzoek naar nieuwe evoluties in de markt: digitale meters, meer en gedeelde zonnepanelen in een wijk, gebruik van batterijen, elektrische wagens en de software die daarbij komt kijken. Zowel voor het project WiseGRID als Circulair Zuid zijn we hiermee bezig.

De algemene vergadering kreeg een voorsmaakje van de nieuwe
huisstijl van Ecopower die later dit jaar gelanceerd wordt.

Intern is er begin 2019 gestart met een belangrijk project voor het vernieuwen van de software, zowel voor de boekhouding, de klantendienst, de pelletfabriek als onze projectwerking en communicatie. Zo willen we alle aspecten beter integreren en ons voorbereiden voor verdere uitbouw en evolutie. Voorlopig heeft dat geen impact voor de klanten.

Ook werkt Ecopower aan een nieuwe huisstijl, waarvan de aanwezige coöperanten op de av een voorsmaakje kregen. De huisstijl wordt officieel gelanceerd wanneer de nieuwe website klaar is. Daarna wordt ook de digitale klantenzone MijnEcopower uitgebreid met onder meer een overzicht per klant van contractgegevens en facturen. Momenteel wordt MijnEcopower enkel gebruikt voor webshopbestellingen.

Financiën

Financieel verantwoordelijke Hilde Smets geeft tekst en uitleg bij
de financiële resultaten

De jaarrekening 2018, de balans 2018 en alle andere cijfers kunt u raadplegen in het jaarverslag 2019 over het boekjaar 2018.

In de activa van de balans staan de bezittingen van Ecopower. Voor 52.277.224 euro zijn dat de productie-installaties. Dat is minder dan vorig jaar omdat de installaties jaarlijks minder waard worden (afschrijvingen 5,9 miljoen euro) en er slechts beperkt bijkomend is geïnvesteerd (1,9 miljoen euro). Er zijn 3,9 miljoen minder handelsvorderingen (uitgestuurde facturen die nog moeten betaald worden) en 5 miljoen euro meer liquide middelen.

Aan de passivakant van de balans staat waarmee die bezittingen zijn gefinancierd. Het kapitaal (de aandelen van alle coöperanten samen) is gestegen tot 53.850.000 euro. De leningen bij banken zijn 3,8 miljoen en die lopen af in 2019 (2,9 miljoen) en 2020 (0,9 miljoen).

De liquiditeitsratio van het bedrijf (beschikbare middelen tegenover kortetermijnschulden) is 1,54. De solvabiliteitsratio (eigen vermogen tegenover totaal vermogen) is 78,7. Vanaf respectievelijk 1 en 30 worden deze scores als gezond beschouwd. Dat zijn dus beide heel gunstige cijfers.

Het financiële resultaat van 2018 is niet goed. Voor het eerst maakt Ecopower verlies: 1.250.692 euro. Daarvoor zijn er drie belangrijke redenen. Eenmalige gebeurtenissen die geen structureel probleem vormen voor de werking en de financiële gezondheid.

1. Systeem van gratis kWh

  Tot enkele jaren geleden bestond het systeem van de gratis kilowatturen. Ecopower ontving hiervoor van de netbeheerders maandelijks geld, dat vervolgens op de afrekening van de klanten in mindering werd gebracht. Maar heel wat klanten verbruikten minder dan de totale hoeveelheid gratis kWh waarop ze recht hadden. Bijvoorbeeld: iemand met zonnepanelen en een nulfactuur door een terugdraaiende meter, kreeg geen gratis kWh meer. Steeds meer mensen installeerden zonnepanelen, waardoor de som die Ecopower ontving voor gratis kWh die uiteindelijk niet werden verbruikt, jaar na jaar groter werd. Ondertussen is het systeem van de gratis kWh afgeschaft en bij de slotafrekeningen moest nog 500.000 euro terugbetaald worden. Dit was niet begroot in de voorzieningen. In het proces ging geen geld verloren; het is extra winst van de vorige jaren die nu voor een verlies zorgt.

  2. Bijdrage Energiefonds

    Ook voor de bijdrage energie is er de afgelopen twee jaar onvoldoende overdracht geweest van inkomsten uit voorschotfacturen van onze klanten om het jaar erop, na de afrekeningsfactuur, het correcte bedrag door te storten aan de overheid. In totaal bedraagt het verschil tussen de voorzieningen en de uiteindelijke afrekening van 1,4 miljoen euro. Ook hier gaat het niet om een verlies, wel over een te veel geboekte winst in vorige jaren die nu negatief verrekend wordt op de jaarrekening 2018. Dankzij een nieuwe methodiek kunnen we dit voor de toekomst wel correct voorzien en betekent dit geen structureel risico.

    Deze twee factoren met een negatieve impact op het resultaat voor 2018 hangen nauw samen met het feit dat Ecopower, net zoals de andere elektriciteitsleveranciers, allerlei overheidsheffingen moet innen via de elektriciteitsfactuur en integraal doorstorten. Bovendien wordt de regelgeving hieromtrent onvoorspelbaar en kort op de bal gewijzigd – zelfs met terugwerkende kracht.

    3. Vereffening evenwichtsverantwoordelijke

     Ten derde is er de vereffening van de evenwichtsverantwoordelijke waarmee Ecopower samenwerkte. Dat is de partij waaraan Ecopower productie verkocht en leveringsprofielen voor de klanten aankocht. Door financiële moeilijkheden werden hun activiteiten abrupt stopgezet en Ecopower stapte op 1 juli 2018 over naar een andere evenwichtsverantwoordelijke. De facturen voor de productie van begin 2018 blijven helaas onbetaald. Voorzichtigheidshalve wordt dit bedrag integraal voorzien bij de waardeverminderingen. De nieuwe evenwichtsverantwoordelijke hanteert een systeem dat veel korter op de bal speelt en zo het risico tot een minimum verkleint.

     Zonder deze drie eenmalige negatieve elementen zou er voor 2018 een positief resultaat van 1,8 miljoen euro zijn, ondanks een operationeel verlies van 0,7 miljoen euro voor de pelletfabriek. Voor het komende jaar wordt opnieuw een winst voorzien geraamd op 2,2 miljoen euro.

     De commissaris-revisor heeft de jaarrekening nagekeken en geeft een oordeel zonder voorbehoud dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap op 31 december 2018.

     De controlerende vennoten volgen de werking van de coöperatie doorheen het jaar en zien een goede basis voor een gezonde toekomst voor Ecopower.

     Stemmingen

     De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd met 273 stemmen voor.

     De algemene vergadering gaat akkoord om het verlies af te houden van de beschikbare reserve, met 268 stemmen voor, 4 onthoudingen en 1 tegenstem. Hierdoor daalt de totale reserve naar 3.294.834 euro.

     De algemene vergadering geeft kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris met 241 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 28 onthoudingen.

     De algemene vergadering stelt VMB, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch aan als nieuwe commissaris-revisor, voor het bedrag van 16.000 euro. Criteria die de raad van bestuur hanteerde om dit voorstel te doen, zijn onder meer de grootte van het bedrijf, de inschatting van de hoeveelheid werk en de ervaring met de energiesector. De aanstelling wordt goedgekeurd met 246 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 24 onthoudingen.

     Het is onze burgerenergie!

     Dirk Vansintjan, bestuurder van Ecopower en voorzitter van REScoop.eu
     legt de nieuwe EU-regelgeving uit

     In november 2016 startte de Europese Commissie met de herziening van verschillende richtlijnen rond energie onder de noemer Clean Energy for All Europeans. REScoop.eu werd van in het begin betrokken als stakeholder omdat energiecoöperaties burgers vertegenwoordigen. De Commissie zette voor het eerst de burger centraal in plaats van de bedrijven. De burgers en groepen van burgers hebben nu specifieke rechten en een definitie verkregen in de nieuwe Europese energierichtlijnen.

     Die groepen kregen na uitgebreid overleg en dankzij de input van REScoop.eu de naam Citizens Energy Communities mee.

     Nu moeten deze Europese richtlijnen in elke EU-lidstaat worden geïmplementeerd. In Vlaanderen ijvert REScoop Vlaanderen voor de omzetting van de EU-richtlijnen in een systeem waarbij de overheid als opdrachtgever een belangrijke rol speelt inzake burgerparticipatie. (Semi)publieke gronden voor windprojecten of daken voor zonneprojecten zouden voorbehouden moeten worden voor burgerenergiegemeenschappen. Ook bij aanbestedingen voor de offshore windparken die er tegen 2022 moeten komen, zouden burgerenergiegemeenschappen een belangrijke rol kunnen spelen. REScoop Vlaanderen ziet in de omzetting naar regionale regelgeving ook een kans voor de overheid als wetgever. Een winddecreet dat burgerenergiegemeenschappen het recht om tot 50% rechtstreeks te participeren in nieuwe windprojecten, staat al veel langer op de verlanglijst. Ook pleiten we voor specifieke steun voor collectieve zonneprojecten door burgers.

     Input van de algemene vergadering

     Tot slot stelden we de algemene vergadering enkele vragen waarmee we zicht willen krijgen op de koers die de aandeelouders van Ecopower verwachten in de toekomst. We legden dezelfde vragen ook voor aan de mensen die zich inschreven voor de live streaming in een korte enquête achteraf, wat nagenoeg dezelfde resultaten opleverde.

     1. Een rechtvaardig klimaatbeleid geeft meteen ook een billijke verdeling van de kosten en zorgt dankzij rechtstreekse participatie voor een herverdeling aan de basis. Op de vraag of dit de coöperanten motiveert om lid te zijn van Ecopower antwoordt bijna iedereen in de vergadering positief.
     2. Ecopower werkt meer en meer samen met andere hernieuwbare-energiecoöperaties in Vlaanderen en via Mecise ook in Europa. Op de vraag of dit een positieve evolutie wordt geacht, antwoordt zowat iedereen positief.
     3. Een belangrijk element bij het betrekken van de burger bij energieprojecten is ook de kansen die dit biedt in de strijd tegen energiearmoede. Op de vraag of Ecopower in samenwerking met de lokale besturen extra aandacht moet geven aan energiearmoede zegt ongeveer drie vierde van wel. Een vierde vindt dat niet belangrijk.
     4. Tot slot vroegen we ook of de leden in de algemene vergadering windturbines mooi vinden. Zowat 80% antwoordde hier positief op.

     En met deze klapper gaan we er uit voor de receptie. Tot volgend jaar, afspraak op 11 april 2020.