Warmtenetten

Op deze pagina leggen we uit wat een warmtenet is, bespreken we kort de warmtenetten waar Ecopower in investeert en belichten we de coöperatieve meerwaarde en onze toekomstvisie.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een ideale manier om collectief duurzaam te verwarmen. De realisatie is complex en er moeten veel puzzelstukjes in elkaar passen: een geschikte lokale en duurzame warmtebron, dichte bebouwing, voldoende afname (door enkele grote afnemers of door een groot aantal individuele woningen die willen aansluiten) en de mogelijkheid om het net aan te leggen in de openbare ruimte. Toch loont het de moeite want de milieuwinst van een warmtenet kan groot zijn.

Warmtenetten maken het mogelijk duurzame energiebronnen in te schakelen, waar dat individueel niet haalbaar is. Eenmaal het warmtenet er is, kunnen toekomstige technische innovaties en warmtebronnen toegepast worden, zonder dat er aanpassingen nodig zijn bij de warmteafnemers. Zo kunnen houtsnippers van landschapsbeheer ingezet worden als energiebron; voor ketels op maat van een warmtenet is het technisch en economisch haalbaar om de uitstoot van fijnstof quasi tot nul te herleiden en de ketels professioneel uit te baten en te onderhouden. Een veld zonnecollectoren aangesloten op een warmtenet, laat toe om het hele zomerhalfjaar uitsluitend op zonne-energie de volledige warmtevraag af te dekken. Ook bestaande woningen en gebouwen die in de komende jaren geen sterke energetische renovatie ondergaan, kunnen door warmtenetten onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

Duurzame warmtebronnen zijn: omgevingswarmte, restwarmte of groene warmte uit biomassa. Vaak is het de zoektocht naar een geschikte bron die de ontwikkeling van warmtenetten beperkt. In tegenstelling tot individuele pelletketels zijn collectieve pelletketels (met recente filtertechnologie) als voeding van een warmtenet ook een oplossing in grootstedelijk gebied.

cornerDubbel
cornerDubbel

Coöperatieve meerwaarde

Net omwille van de complexiteit, de vele betrokken partijen en de noodzaak om burgers te overtuigen om mee te doen, is het coöperatieve model uitermate geschikt voor de ontwikkeling van warmtenetten. Nog een coöperatieve meerwaarde: wie verwarmt met een warmtenet kan niet meer van leverancier veranderen, u blijft klant bij wie het warmtenet uitbaat. Dat kan dus maar beter een betrouwbare partij zijn die transparant werkt en waarbij u inspraak hebt en deelt in eventuele winst. Een burgercoöperatie dus!

cornerDubbel
cornerDubbel

Hoe werkt een warmtenet?

Het systeem van een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming, maar dan op grotere schaal. Het is een ondergronds buizensysteem dat warmte van een centrale warmtebron naar de individuele afnemers brengt, zowel voor verwarming als voor sanitair warm water.

Die warmtebron kan een warmteproductiecentrale zijn of een bedrijf met industriële restwarmte. Ook hernieuwbare energie uit biomassa, zonnecollectoren en warmtepompen kunnen aangesloten worden en de nodige groene warmte leveren aan het net. De afnemers zijn woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen, enz. Op deze manier kan zelfs een hele stad aangesloten worden op een warmtenet of een cluster van warmtenetten en zo genieten van duurzame verwarming én warm water.

Dit filmpje van het warmtenet Warmte Verzilverd legt in twee minuten uit wat een coöperatief warmtenet is en hoe het werkt.

Speel video af
cornerDubbel

Onze coöperatieve warmtenetten

Ecopower werkt momenteel mee aan de projecten Warmtenet Eeklo (in samenwerking met Veolia en Volterra) en Warmte Verzilverd (in samenwerking met ZuidtrAnt W en Kelvin Solutions). Als warmtebron gebruiken beide warmtenetten restwarmte. Dit is warmte die vrijkomt tijdens een industrieel productieproces, elektriciteitsproductie of afvalverbranding. In plaats van de warmte in de omgeving te lozen, wordt die gedeeltelijk opgevangen en gebruikt als warmtebron voor het verwarmen van gebouwen. Want we verwarmen liever onze huizen dan de planeet.

Lees meer over Warmte Verzilverd Lees meer over warmtenet Eeklo
cornerDubbel

De toekomstvisie van Ecopower

In de strategische oefening STEP2030 werd beslist om de komende 10 jaar actief te focussen op het uitrollen van warmtenetten. Die focus past in de visie dat we ook voor het verwarmen van onze gebouwen versneld moeten afstappen van fossiele brandstoffen. Een volledige elektrificatie van onze warmtevoorzieningen is niet realistisch, daarvoor is er op korte termijn niet genoeg hernieuwbare elektriciteit voorhanden en is het gebouwenpatrimonium in Vlaanderen niet voldoende geïsoleerd. Door de keuze voor warmtenetten kunnen ook bestaande gebouwen die nu verwarmen met een ketel op aardgas of stookolie, onmiddellijk overschakelen op duurzame verwarming. Bovendien past de collectieve aanpak en de noodzaak om samen te werken met lokale overheden goed bij de eigenheid van een coöperatie. Ook is collectieve energetische renovatie praktisch haalbaar voor gebouwen op het tracé van een warmtenet.