Warmtenetten

Lees hier wat een warmtenet is, waarin de meerwaarde schuilt, waar Ecopower concreet aan werkt en wat onze toekomstvisie is.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een ideale manier om collectief duurzaam te verwarmen. De realisatie is complex: een geschikte lokale en duurzame warmtebron, dichte bebouwing, voldoende afname (enkele grote afnemers of een groot aantal woningen) en de mogelijkheid om de infrastructuur aan te leggen in de openbare ruimte. Toch loont het de moeite want zodra alle puzzelstukjes in elkaar passen, zijn de voordelen groot.

cornerDubbel
cornerDubbel
cornerDubbel

Tal van voordelen


  • collectieve aanpak vergroot milieu- en klimaatwinst 
  • onderhoud is collectief, professioneel en grootschalig
  • bestaande woningen en gebouwen zonder mogelijkheid tot warmtepomp kunnen aansluiten
  • duurzame energiebronnen haalbaar door grote schaal
  • innovatie en ecologische evolutie blijft mogelijk, zonder dat de gebouwen aanpassingen moeten doorvoeren. Dit maakt het mogelijk om een warmtenet versneld op te starten met bv. restwarmte of een pelletketel en op termijn te evolueren naar bv. omgevingswarmte).

Duurzame warmtebronnen zijn:


  • Omgevingswarmte (geothermie, aquathermie, ...)
  • Restwarmte (bijvoorbeeld uit de industrie of van afvalenergiecentrales)
  • Groene warmte uit verantwoorde biomassa (bijvoorbeeld met houtsnippers uit landschapsbeheer of lokale pellets in ketels die dankzij moderne filtertechnologie hun uitstoot tot quasi nul herleiden en zo ook in grootstedelijk gebied kunnen dienen)
  • Hernieuwbare energie (bv. een veld zonnecollectoren dat de zonnigste zes maanden de volledige warmtevraag kan dekken)

Coöperatieve meerwaarde

Net omwille van de complexiteit, de vele betrokken partijen en de noodzaak om individuele eigenaars van woningen en gebouwen te overtuigen om mee te doen, is het coöperatieve model uitermate geschikt voor de ontwikkeling van warmtenetten.

Nog een coöperatieve meerwaarde: wie verwarmt met een warmtenet kan niet meer van leverancier veranderen, u blijft klant bij de uitbater van het warmtenet. Dat kan dus maar beter een betrouwbare en transparant bedrijf zijn waarbij u inspraak hebt en deelt in eventuele winst... een burgercoöperatie dus!

cornerDubbel
cornerDubbel

Hoe werkt een warmtenet?

Het systeem van een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming op grotere schaal. Het is een ondergronds buizensysteem dat warmte van een centrale warmtebron naar de individuele afnemers brengt, zowel voor verwarming als voor sanitair warm water.

Die warmtebron kan een warmteproductiecentrale zijn of een bedrijf met industriële restwarmte. Ook hernieuwbare energie uit biomassa, zonnecollectoren en warmtepompen kunnen aangesloten worden en de nodige groene warmte leveren aan het net. De afnemers zijn woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen, enz. Op deze manier kan zelfs een hele stad aangesloten worden op een warmtenet of een cluster van warmtenetten en zo genieten van duurzame verwarming én warm water. In Nederland worden warmtenetten ook 'stadsverwarming' genoemd.

Dit filmpje van het warmtenet Warmte Verzilverd legt in twee minuten uit wat een coöperatief warmtenet is en hoe het werkt.

Speel video af
cornerDubbel
cornerDubbel

Onze coöperatieve warmtenetten

Ecopower werkt momenteel mee aan de projecten Warmtenet Eeklo (in samenwerking met Veolia en Volterra) en Warmte Verzilverd (in samenwerking met ZuidtrAnt W en Kelvin Solutions). Als warmtebron gebruiken beide warmtenetten restwarmte. Dit is warmte die vrijkomt tijdens een industrieel productieproces, elektriciteitsproductie of afvalverbranding. In plaats van de warmte in de omgeving te lozen, wordt die gedeeltelijk opgevangen en gebruikt als warmtebron voor het verwarmen van gebouwen. Want we verwarmen liever onze huizen dan de planeet.

Meer info Bestel Ecopower-briketten
cornerDubbel
cornerDubbel

De toekomstvisie van Ecopower

In de strategische oefening STEP2030 werd beslist om de komende 10 jaar actief te focussen op het uitrollen van warmtenetten. Die focus past in de visie dat we ook voor het verwarmen van onze gebouwen versneld moeten afstappen van fossiele brandstoffen. Een volledige elektrificatie van onze warmtevoorzieningen is niet realistisch, daarvoor is er op korte termijn niet genoeg hernieuwbare elektriciteit voorhanden en is het gebouwenpatrimonium in Vlaanderen niet voldoende geïsoleerd. Door de keuze voor warmtenetten kunnen ook bestaande gebouwen die nu verwarmen met een ketel op aardgas of stookolie, onmiddellijk overschakelen op duurzame verwarming. Bovendien past de collectieve aanpak en de noodzaak om samen te werken met lokale overheden goed bij de eigenheid van een coöperatie. Ook is collectieve energetische renovatie praktisch haalbaar voor gebouwen op het tracé van een warmtenet.