Algemene voorwaarden 
voor elektriciteitslevering

Op deze pagina leest u in detail de voorwaarden waaraan Ecopower cv 100% hernieuwbare elektriciteit levert aan coöperanten.
cornerDubbel

Versie van 25 mei 2018 (download pdf)

1. Termijn

Ecopower levert enkel elektriciteit aan coöperanten. Dit is een contract van onbepaalde duur. De klant kan op elk moment overstappen naar een andere leverancier – binnen de wettelijke en door de netbeheerder opgelegde termijnen. De klant moet enkel met de nieuwe leverancier een overeenkomst afsluiten en is dus niet verplicht om Ecopower in te lichten (een eenvoudig bericht helpt wel: mail, telefoon, brief).

Ecopower kan het contract eenzijdig stopzetten, met een eenvoudig schrijven en een opzegtermijn van drie maanden.

2. Prijs

Ecopower levert met dit contract enkel laagspanning voor jaarlijks uitgelezen meters.

Ecopower baseert zich voor de facturatie op de gegevens die doorgegeven worden door het officieel aan­gestelde meterbedrijf. De prijs bevat alle kosten voor het verbruik: vaste kosten, btw, distributie- en transportkosten en wettelijke bijdragen. De prijs voor elk telwerk is dezelfde. Het prosumententarief (indien van toepassing) en de Bijdrage Energiefonds worden apart doorgerekend.

Ecopower heeft het recht om wijzigingen van de door de overheid of de distributienetbeheerder op­gelegde kosten, bijdragen of taksen door te rekenen aan de klant (integraal of volgens gewogen systeem).

Ecopower kan naast deze correcties zijn prijs één keer per jaar aanpassen. Dit wordt minstens drie maan­den vooraf aangekondigd. Ecopower heeft telkens een informatieverplichting.

3. Manier van factureren

Ecopower ontvangt van het officieel aangestelde meterbedrijf de gegevens van het elektrici­teitsverbruik van de klant. Op basis daarvan wordt een afrekening gemaakt. Er worden tussentijdse facturen gemaakt zoals de klant dit wenst: maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks.

De facturen moeten binnen de 25 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden. Bij een domiciliëring zorgt Ecopower daarvoor, anders gebeurt dit door middel van overschrijving op de rekening van Eco­power. Na deze periode van 25 dagen – rekening houdend met een week banktransfertijd – stuurt Ecopower een aanmaning. De factuur wordt dan verhoogd met 5 euro administratiekosten. Dit bedrag kan opgetrokken worden op basis van de index van de consumptie­goederen. Als dan nog niet betaald wordt binnen de 15 dagen, wordt een tweede aanmaning gestuurd. De factuur wordt dan opnieuw met 5 euro verhoogd. Als dat zonder gevolg blijft, kan Ecopower het contract opzeggen – volgens de wettelijk voorziene procedure. Het aandeel (en/of het dividend) dat de klant heeft in Ecopower kan ingehouden worden a rato van het nog aan Ecopower verschuldigde bedrag voor de levering van elektriciteit. Dit stelt de klant niet vrij van gerechtelijke vervolging.

Als de klant recht heeft op betaling van Ecopower ingevolge foutieve facturatie of laattijdige terugbetaling, dan wordt dit terugbetaald inclusief de wettelijke interest. Hierbij is niet bedoeld: normale terugbetaling bij de afrekening. Wel: fouten die de klant heeft aangegeven en die niet meteen zijn rechtgezet. Bij terugbetaling aan de klant na een afrekening, geldt dezelfde betaaltermijn die aan de klant wordt gevraagd.

Er wordt opschorting van betaling voorzien bij een gemotiveerde betwisting van de facturen, voor het betwiste deel.

4. Wachtlijst

Als er bij het moment van aanmelden onvoldoende productiecapaciteit beschikbaar is om de klant op te nemen, behoudt Ecopower zich het recht voor om de klant op een wachtlijst te plaatsen. Eco­power zal duidelijk aangeven wanneer de klant een aansluiting mag verwachten. De klant kan zich steeds op eenvoudig verzoek van deze lijst laten schrappen.

5. Persoonsgegevens

Ecopower verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en hun personeelsleden in het kader van zijn diensten, klantenbeheer, boekhouding en marketingactiviteiten (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang).

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De klant heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt. Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid consulteren op de website of contact opnemen via info(at)ecopower.be.

6. Geldigheid – integraliteit van de overeenkomst

Dit contract en de algemene voorwaarden blijven ook geldig als een onderdeel ervan nietig is. Als Ecopower niet aandringt op de naleving van één of meerdere bepalingen van dit contract, betekent dit niet dat Ecopower verzaakt aan dit recht of een beperking van dit recht aanvaardt.