Privacybeleid 
van Ecopower cvba

Ecopower verwerkt via deze website persoonlijke gegevens van klanten en coöperanten. We hechten veel belang aan uw privacy en behartigen uw gegevens als een goed huisvader en natuurlijk conform de Belgische en Europese privacywetgeving. Op deze pagina's leest u alle details.
cornerDubbel

1. INLEIDING

Ecopower cvba (hierna: de “Onderneming”) hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze coöperanten, klanten, leveranciers, werknemers en andere contactpersonen beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van dit privacybeleid informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u dit privacybeleid aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle diensten die door (of aan) ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Ecopower cvba, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Posthoflei 3, bus 3, en met ondernemingsnummer 0445 389 356, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming(de ‘AVG’), beter bekend onder de Engelse benaming de General Data Protection Regulation (de ‘GDPR’), vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS

Naar gelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming en zoals verder onder punt 5 gedetailleerd, verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, aanspreektitel, …) en persoonlijke bijzonderheden (geboortedatum, …) alsook het klant- en/of coöperanten nummer en het EAN-nummer;
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, …) met betrekking tot het gebruik van de website en de optimalisatie daarvan (met inbegrip van anonieme statistieken);
 • Gegevens omtrent de samenstelling van het gezin (huwelijk of huidige vorm van samenleven, maritaal overzicht, bijzonderheden betreffende de andere familie– of gezinsleden) met betrekking tot het uitvoeren van onze contracten of onze wettelijke verplichtingen;
 • Rijksregisternummer in het kader van onze wettelijke verplichtingen (bv. voor sociaal tarief);
 • Financiële identificatiegegevens, financiële middelen, schulden en uitgaven, financiële hulp;
 • Gegevens inzake beroepsactiviteiten, solvabiliteit, schulden en uitgaven en financiële transacties, compensaties en het btw-nummer voor professionele klanten;
 • Gegevens over overeenkomsten en schikkingen;
 • Woningkenmerken en afbeeldingen (in het kader van een EPB-participatie, PV-installaties, Ecotraject, …), alsook gegevens omtrent de bezittingen en huurgegevens (locatie van de woning, …);
 • Leefgewoonten en gebruiksgegevens van bepaalde goederen (gas en elektriciteit, pellets) voor het Ecotraject of andere;
 • Lidmaatschappen van bepaalde organisaties (bv. omdat deze recht geven op een korting) of het feit dat u coöperant bij een andere coöperatie en via deze weg klant wil worden bij Ecopower;
 • Medische gegevens (bv. in het geval van notariële volmachten) voor het correct uitvoeren van onze contractuele verbintenissen en/of wettelijke verplichtingen;
 • Gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen (bv. in het geval van voogdijschap of de aanstelling van een bewindvoerder, …) van onze coöperanten/klanten;
 • Gegevens van sollicitanten (opleiding, huidige betrekking, loopbaan, samenstelling van het gezin, …);
 • Gegevens van ons personeel zoals toegelicht in onze afzonderlijke policy voor werknemers.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

5.1 Gegevens van coöperanten

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze coöperanten. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens, …) en bijzonderheden (geboortedatum, …), coöperantennummer en desgevallend het aandeelhouderschap van een andere coöperatie, financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer, …) en financiële middelen (aandelenportefeuille bij Ecopower en investering in het kader van EPB-participatie) en woningkenmerken (adres en oppervlakte in het kader van EPB-registratie). Desgevallend verwerken wij ook gegevens met betrekking tot uw gezinssamenstelling, huwelijk of huidige vorm van samenleven en uw maritaal overzicht. In bepaalde situaties zoals bijvoorbeeld in het kader van een erfenis of een notariële volmacht, zullen wij gegevens over uw bezittingen, uw familiesituatie en/of uw medische toestand (psychisch en of medisch) verwerken. In het geval van wanbetaling als klant van Ecopower, verwerkt Ecopower mogelijks ook gegevens omtrent uw financiële transacties en compensaties. Tot slot kunnen ook gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen (bv. in het geval van voogdijschap of de aanstelling van een bewindvoerder, …) door ons verwerkt worden indien van dat van ons gevraagd wordt.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de registratie en administratie van de aandeelhouders van de vennootschap. De rechtsgronden zijn het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.
Voor activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor evenementen en dergelijke) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.2 Gegevens van klanten (elektriciteit, pellets en briketten, Ecotraject, …)

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Wij verwerken daarbij de volgende persoonsgegevens: uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens, …), klantnummer, EAN-nummer, financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer, …), lidmaatschappen van andere organisaties die bijvoorbeeld recht geven op korting of voor klanten die lid zijn van een andere coöperatie waarmee Ecopower een akkoord heeft voor het leveren van elektriciteit, gegevens betreffende eventuele financiële hulp en uw rijksregisternummer in het kader van het recht op sociaal tarief, gegevens betreffende uw bezittingen alsook eventuele huurgegevens en woningkenmerken (bv. uw adres in het kader van PV-contracten). Indien noodzakelijk verwerken wij ook gegevens over uw gezinssamenstelling, uw huwelijk of huidige vorm van samenleven. In bepaalde situaties zoals bijvoorbeeld in het kader van een erfenis of een notariële volmacht, zullen wij gegevens over uw bezittingen, uw familiesituatie en/of uw medische toestand (psychisch en of medisch) verwerken. Tevens verwerkt Ecopower ook gegevens omtrent de financiële transacties (openstaande en betaalde bedragen) en compensaties, overeenkomsten en schikkingen.
Van onze professionele klanten verwerken wij bijkomende gegevens als de beroepsactiviteiten, solvabiliteit, btw-nummer en NACE-code.

Voor klanten die zich inschrijven op het Ecotraject worden aanvullend volgende gegevens verwerkt: gegevens betreffende de levensstijl (verbruikspatronen), woningkenmerken (aard van de woning, …) en afbeeldingen (cameraopname, digitale beelden, …).

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Voor activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events en dergelijke) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van leveranciers

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, financiële identificatiegegevens, solvabiliteit, financiële transacties, beroepsactiviteiten, overeenkomsten en schikkingen, btw-nummer.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het leveranciersbeheer en onze boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Voor activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events en dergelijke) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.4 Gegevens van personeel / sollicitanten

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een afzonderlijk privacybeleid voor werknemers.

In het kader van aanwervingsprocedure verwerkt Ecopower gegevens van sollicitanten zoals identificatiegegevens, contactgegevens, informatie aangaande tewerkstelling en opleiding en elke andere (eventueel gevoelige) informatie die een kandidaat zou delen via zijn of haar CV of motivatiebrief.

5.5 Andere gegevens

Naast de hierboven voorziene gegevens verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector en netwerkcontacten. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.
Voor activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events en dergelijke) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.6 Gebruik van de website

Wanneer u onze website gebruikt kan het zijn dat bepaalde gegevens worden verwerkt zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, browser type of het besturingsprogramma dat u gebruikt, of de domeinnaam van de website langs u waar u naar onze website gekomen bent. We verzamelen deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren waar nodig en desgevallend onze dienstverlening te verbeteren.

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Meer informatie over het gebruik van de website kan u terugvinden op de pagina websitegebruik - juridische bepalingen. Informatie over de wijze waarop wij gegevens in verband met website gebruik verzamelen en analyseren vindt u in onze cookieverklaring.

5.7 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Gegevens van coöperanten bewaren we gedurende tien jaar na de uittreding uit de Vennootschap op welk moment deze uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

De gegevens die wij bijvoorbeeld verwerken in het kader van het wetboek Vennootschappen (bv. het aandeelhoudersregister, …) houden wij bij tot zolang Ecopower actief blijft en tot 5 jaar na de vereffening van de vennootschap.

Gegevens van klanten (elektriciteit, pellets en briketten en Ecotraject) en leveranciers zullen in principe na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst, de samenwerking of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Gegevens die worden verwerkt enkel en alleen in het kader van de Quickscan (zonder dat hier een Ecotraject op volgt) worden bewaard gedurende drie jaar.

Gegevens van sollicitanten bewaren we gedurende een periode van twee jaar na afloop van de selectieprocedure.
De andere gegevens waarvan hierboven melding gemaakt worden in principe oneindig bewaard.

Gegevens van bezoekers van onze website bewaren we conform onze cookieverklaring.

7. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de GDPR delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de GDPR. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de door u zelf betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u te allen tijde over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door contact op te nemen met Ecopower via info@ecopower.be of per post naar de maatschappelijke zetel van Ecopower hierboven vermeld.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze transporteurs (pellets en briketten), IT-leveranciers, cloud server providers, onze revisor, onze verzekeringsmaatschappijen, ons sociaal secretariaat voor wat betreft personeelsgegevens, distributienetbeheerders, onze evenwichtsverantwoordelijke, onze financiële instellingen en controle-instanties, de betrokken federale of andere overheidsdiensten, onze deurwaarder en juridische raadgevers.

In het geval dat klanten coöperant zijn van een coöperaties waarmee Ecopower een akkoord voor afname van elektriciteit heeft, worden ook hiermee gegevens uitgewisseld (zoals naam, adres en klantnummer).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zou worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan de Onderneming aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit privacybeleid.

11. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van dit privacybeleid verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Ecopower via info@ecopower.be, of via het nummer 03 287 37 79.

12. WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

Ecopower kan zijn privacybeleid steeds wijzigen, uiteraard mits naleving van het geldende juridische kader. Elke wijziging aan ons beleid zal steeds aangekondigd worden aan op onze website.

Voorgaande versies van het privacybeleid worden bijgehouden en kunnen steeds worden geraadpleegd. Neem hiervoor contact met ons op via info@ecopower.be.

Statuten van Ecopower cvba

Afdeling I. Benaming – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1

De vennootschap bestaat als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam ECOPOWER.

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, factu­ren, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaand van de vennootschap, onmiddellijk voorafge­gaan of gevolgd door de woorden ‘coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ of door de afkorting ‘cvba’.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Molen­straat 2 Rotselaar. Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur. Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie, alsook het promoten naar het publiek van deze vorm van energieproductie. In bijkomende orde kan ze verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie verenigen. Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevor­deren en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die heden ingaat. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijziging geldende regels en voorwaarden.

Afdeling II. Kapitaal – maatschappelijke aandeelbewijzen – aansprakelijkheid

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen gewijzigd te worden.

Het kapitaal is onbeperkt. Zijn minimum is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro. Tot beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering met inachtname van de regels voor een statuten¬wijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

Artikel 6

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen op naam, met een nominale waarde van tweehonderd vijftig euro per aandeel, onderschreven door de vennoten bij hun aanvaarding of nadien en afbetaald voor minstens een vierde.

Het vaste gedeelte van het kapitaal moet steeds onderschreven zijn en ten belope van zesduizend tweehonderd euro volgestort.

De raad van bestuur mag het bedrag van de onderschreven aandelen geheel of gedeeltelijk doen storten en de terugbetaling van op aandelen gestorte gelden toelaten.

Alle vennoten hebben op de algemene vergadering, in alle zaken, gelijk stemrecht.

Artikel 7

De maatschappelijke aandeelbewijzen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen aan vennoten na akkoord van de raad van bestuur die, in voorkomend geval, bij een drievierde meerderheid beslist.

Artikel 8

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

Afdeling III. Vennoten

Artikel 9

Zijn vennoten:

1. de ondertekenaars van deze akte

2. de natuurlijke of rechtspersonen die als vennoot door de raad van bestuur zijn aanvaard en die de door de raad van bestuur vast­gestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het huishoudelijke reglement.

De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit specu­latieve overwegingen weigeren, tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn. De toetreding van een vennoot blijkt uit het plaatsen van zijn handtekening en de datum van toetreding in het vennotenregister. Er wordt aan iedere vennoot een aandeelbewijs op naam afgeleverd volgens de door de wet voorgeschreven regels.

Artikel 10

Iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittre­ding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepas­sing van artikel 55 van de gecoördineerde wetten op de handels­vennootschappen. De uittreding heeft pas uitwerking na een be­slissing van de raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder.

Artikel 11

De vennoot die de statuten of het huishoudelijke regle­ment overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissin­gen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen tegenover de vennootschap niet naleeft, die aan de vennootschap enig nadeel berokkent of die bedrieglijk handelt, kan door de raad van bestuur uitgesloten worden.

De aanvaarding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten moeten vastgesteld worden in het vennotenregister. Het register dat volgens de wettelijke voorschriften wordt gehouden, mag on­dertekend worden door een gevolmachtigde bij onderhandse vol­macht.

De vennoten die uittreden of hun recht van terugtrekking uitoefe­nen zijn gehouden het ontslag en de terugbetaling te ondertekenen in het register der vennoten.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuur, dat gehouden is de vennoot te horen en zijn beslissing met redenen te omkleden.

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden ver­zocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het be­stuur dat de uitsluiting moet uitspreken, binnen een maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door het bestuur. Het proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het vennotenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeelbewijs zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt.

Artikel 12

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandeelbewijzen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

Artikel 13

Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijke bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. Bij onverdeelde eigendom van één aandeelbewijs, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkel persoon als titularis werd aangewezen.

Artikel 13bis

De vennoten die in de mogelijkheid verkeren om rechtstreeks energie af te nemen van de door de cvba Ecopower gesteunde vennootschappen en hun projecten, verbinden er zich toe om dat werkelijk te doen.

Afdeling IV. Bestuur en controle

Artikel 14

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer con­trolerende vennoten of door een commissaris conform de wet. Ze worden benoemd door de algemene vergadering. De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar, die van het mandaat van de controlerende vennoten of van de commissaris bedraagt drie jaar; ze zijn herkiesbaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 15

Het mandaat van de bestuurders en van de controle­rende vennoten is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een be­loning worden toegekend; deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Artikel 16

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een ander vervangt, vol­eindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 17

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzit­ter en een ondervoorzitter. Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzit­terschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is, van de on­dervoorzitter. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadsla­gen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of verte­genwoordigde leden. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzon­der register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwe­zige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door twee bestuurders worden ondertekend.

Artikel 18

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschik­king in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de alge­mene vergadering bevoegd is. Zo kan hij, onder meer: Alle sommen en waarden ontvangen. Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren en met hypotheek bezwaren. Leningen met hypothecaire en andere waarborgen op­nemen, met uitzondering van obligatieleningen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken met of zonder dadelijke uitwin­ning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhaling toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvin­gen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, een beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggaven toekennen. Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.

Artikel 19

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de ven­nootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbon­den aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 15 hiervoor.

Artikel 20

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, die van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten doen blijken, of de afgevaardigde bestuurder.

Artikel 21

De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer controlerende vennoten of een commissaris. Zij hebben afzonderlijk of gezamenlijk een on­beperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap. Ze kunnen ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en van alle geschriften van de ven­nootschap.

Afdeling V. Algemene vergadering

Artikel 22

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen ten minste een maal per jaar bijeen, op de tweede za­terdag van de maand april op de plaats en uur door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 23

De voorzitter van de raad van bestuur roept de jaarlijk­se algemene vergaderingen en de buitengewone algemene verga­dering bijeen. De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen voor de geplande vergadering, volgens de in het huishoudelijke reglement bepaalde modaliteiten, met vermelding van de agendapunten.

Artikel 24

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij belet door de oudste of de oudste in dienstjaren aanwezig bestuurder. De voorzitter, die aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

Artikel 25

Alle vennoten hebben in de algemene vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden (zie artikel 6, 4e lid). Elke vennoot, natuurlijke en rechtspersoon, heeft ongeacht zijn aantal aandelen één stem. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vervangen.

Artikel 26

Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 27 van dit statuut, beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.

Artikel 27

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statuutswijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen. Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de nieuwe algemene vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelbewijzen. Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist. Als uitzondering hierop geldt een statutenwijziging die voortvloeit uit een gewijzigde wetgeving. Hiervoor is een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelbewijzen nodig. Voor een beslissing tot wijziging van artikel 1, 2, 3, 5 en 6 van het huishoudelijke reglement, zijn ten minste drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Artikel 28

De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen.

De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of de afgevaardigde bestuurder.

Artikel 29

Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de controlerende vennoten, of een of meer vennoten die een derde van de aandeelbewijzen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven.

Artikel 30

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur, van de controlerende vennoten en van de algemene vergadering mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken.

Afdeling VI. Boekjaar – balans

Artikel 31

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint heden en eindigt op eenendertig december 1992.

Artikel 32

Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Artikel 33

De verslagen van de bestuurders en van de controlerende vennoten of van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening en de toelichting). Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen décharge. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap.

Afdeling VII. Verdeling van de winst

Artikel 34

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

 • 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft.
 • Er kan eventueel een interest worden toegestaan op het deel van het gestorte maatschappelijk kapitaal, doch met een maximumper­centage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld conform het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve ven­nootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.
 • Het overschot aan het reservefonds of aan speciale fondsen.

Artikel 35

De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd a rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Afdeling VIII. Ontbinding – vereffening

Artikel 36

De vennootschap is ontbonden onder meer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijke minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt. Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene verga­dering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigin­gen. In geval van ontbinding, ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoe­ding die hun toekomt. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 37

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en las­ten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aan­deelbewijzen werden gestort, terug te betalen. Het overblijvende saldo wordt overgemaakt aan een instelling die werkt aan alterna­tieve energieproductie of de bescherming van monumenten.

Afdeling IX. Diverse bepalingen

Artikel 38

De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement. Bij dit huishou­delijke reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen wor­den getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Huishoudelijk reglement van Ecopower cvba

Goedgekeurd door de algemene vergadering op 12 april 2014 en aangevuld op 11 april 2015

1. Ecopower investeert in hernieuwbare energie en sensibiliseert hiervoor

De algemene vergadering beschouwt investeren in en sensibilise­ren voor rationeel energiegebruik als een onderdeel hiervan.

2. Toetreding tot Ecopower

 • Ecopower nodigt uit tot toetreding, onder meer via de website.
 • Wanneer iemand wenst toe te treden, schrijft hij (een veelvoud van) 250 euro over (graag met vermelding ‘aandeel’).
 • Een overschrijving wordt beschouwd als een bewijskrachtig document.
 • De coöperant wordt ingeschreven in het vennotenregister dat digitaal wordt bijgehouden.
 • De coöperant ontvangt een aandeelhoudersbewijs.
 • Toetreden en uittreden is aan de waarde die vermeld is in de statuten (250 euro).
 • Uittreden kan na 6 jaar of elke daaropvolgende periode van 6 jaar (gedurende de eerste 6 maanden van het kalenderjaar).

3. Oproep voor de algemene vergadering

De oproep voor de algemene vergadering van Ecopower cvba gebeurt via de nieuwsbrief PowerPost. Die wordt naar alle ven­noten gestuurd. Mensen die samen op eenzelfde adres wonen krijgen een gezamenlijk exemplaar, behalve als ze vragen om af­zonderlijk post te krijgen. PowerPost wordt op papier gestuurd, behalve wie aanvraagt om het digitaal te krijgen. Naar corres­pondentieadressen in het buitenland wordt de PowerPost bij voorkeur digitaal verstuurd.

4. Verslag van de algemene vergadering

Het verslag van de algemene vergadering wordt op eenzelfde manier als de oproep via PowerPost gestuurd.

5. Beperking opeenvolgende mandaten raad van bestuur

Leden van de raad van bestuur of controlerende vennoten kun­nen maximaal drie aansluitende termijnen uitoefenen.